Winfried Scholz

AVWS artworks
Amsterdam

home

info &
contact

website design © 2010 winfried scholz, amsterdam

Beweging is een centraal thema in mijn kunstwerken.

Ik ben gefascineerd door de manier waarop emotie menselijk handelen stuurt en hoe dat tot uitdrukking komt in zichtbare beweging van het lichaam.
Mijn sculpturen van menselijke figuren roepen de indruk op van werkelijk existerende personen. Ze geven uitdrukking aan een vanzelfsprekende realiteit en tonen sterke beweging, zowel uiterlijk als ook innerlijk van aard. Ik voer deze beelden overwegend uit in natuurlijk gegroeide materialen, de afgelopen jaren vooral in hout. De toegepaste herkenbare beeldhouw technieken zorgen voor een makkelijke toegang tot mijn verhaal. Maar ik gebruik tegelijkertijd ook vervreemdende uitdrukkingsvormen die de realiteit van het beeld minder vanzelfsprekend kunnen maken dan op het eerste gezicht lijkt. Voor de hand liggende waarnemingen kunnen daardoor gaan kantelen en in een nieuw perspectief geplaatst worden. Daarbij wordt de gelaagdheid van mijn verhalen zichtbaar.

Mijn kinetische installaties brengen een andere waarneming van beweging in beeld: langdurig repeterende mechanische bewegingspatronen kunnen het beeld oproepen van een zekere bezieling van een apparaat. In beginsel is er natuurlijk het idee van de pure schoonheid van een mechanische beweging. Maar het menselijke oog is geconditioneerd om waarnemingen te koppelen en te interpreteren met behulp van bekende beelden en met de bekende betekenis ervan. Dit verschijnsel prikkelt de fantasie om de vrije loop te nemen met het geziene en een eigen verhaal te maken. Ik speel in mijn vormgeving met elementen zoals herkenbaarheid en vervreemding om dit proces te ondersteunen. Daarmee tracht ik mijn kinetische installaties op een geloofwaardige en zo vanzelfsprekend mogelijke manier betekenisvolle karakter eigenschappen mee te geven.

Motion is a central theme in my artwork.

I am facinated by the way emotion is controlling human behavior and how this is reflected in apparent movement of the human body.
My sculptures of human bodies are evoking a sense of persons that really could exist. They implement an obvious reality and show strong outward and inward motion. These sculptures I preferably realise in naturally grown material, which came to be mainly wood in the past years. While wellknown sculpturing techniques make it easy to approach my work I also mix it with estranging forms of expression. On second glance they can make obvious observations shift and in shifting reveal the layering of my stories.

My kinetic installations show another fascinating understanding of motion: prolonged repetition of mechanical movement patterns can evoke the idea of certain spirtits of a device. Of course it all starts with the idea of existence of pure beauty a mechanical movement can possess. But the human eye is conditioned to combine and interprete observations with existing images and preconceptions. By doing so fantasy is triggered to run free and to construct a story of it's own. In my design I play with elements such as recognition and alienation to support this process. By that I aim to provide my kinetic installations credible illusions of meaningful characteristics.

Bewegung ist ein zentrales Thema in meiner künstlerischen Arbeit.
Es fasziniert mich die Art und Weise, wie Emotionen menschliches Handeln steuern, und wie das in sichtbarer Bewegung des Körpers zum Ausdruck kommt.

Meine Skulpturen von menschlichen Figuren rufen den Eindruck wirklich existierender Personen auf. Sie bringen eine selbstverständliche Realität zum Ausdruck und zeigen starke innerliche und äußerliche Bewegung. Diese Arbeiten führe ich überwiegend in natürlich gewachsenem Material aus, in den vergangenen Jahren meistens in Holz. Während die angewendeten Bildhautechniken sorgen für leichten Zugang zu meinen Bildern, gebrauche ich gleichzeitig verfremdende Ausdrucksformen, die vor der Hand liegende Fantasieen ins Schwanken und auf andere Spuren bringen können und dabei die Vielschichtigkeit meiner Geschichten sichtbar machen können.

Meine kinetischen Installationen bringen eine andere wichtige Wahrnehmung von Bewegung ins Bild: ständiges Wiederholen mechanischer Bewegungsabläufe können den Eindruck einer vermeintlichen Wesenshaftigkeit eines Apparates hervorrufen. Ausgangspunkt ist natürlich die Idee der puren Formschönheit einer mechanischen Bewegung. Aber das menschliche Auge ist konditioniert, um Wahrnehmungen zu koppeln und zu interpretieren mit Hilfe von bekannten Bildern und mit ihrer schon bekannten Bedeutung. Der Betrachter wird dadurch angeregt, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen und so seine eigene Geschichte zu erleben. Ich spiele in meiner Formgebung mit Elementen wie Erkennbarkeit und Verfremdung, um diesen Prozess zu unterstützen. Damit beabsichtige ich, der kinetischen Installation möglichst glaubhafte bedeutungsvolle Karaktereigenschaften mitzugeben.

KINETISCHE
INSTALLATIES


SCULPTUREN

PROJECTEN